Regulamin Klubu


REGULAMIN

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

UKS JUNIOR KLUCZBORK

 

 1. Regulamin opracowany na podstawie Statutu Stowarzyszenia.
 2. Regulamin określa szczegółowo:
 • Prawa i obowiązki uczestników zajęć oraz zawodników i trenerów,
 • Zasady selekcji zawodników,
 • System udziału zawodników i Klubu w kosztach szkolenia,
 • Wyróżnienia i kary,
 • Zasady zmiany barw klubowych,

 

 

Prawa i obowiązki uczestników zajęć: 

 1. przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie obiektów sportowych a w szczególności Krytej Pływalni
 2.  przestrzegania Regulaminu Działania Stowarzyszenia UKS JUNIOR KLUCZBOR
 3. punktualnego stawiania się na zajęcia i treningi
 4. bezzwłocznego opuszczenia niecki pływalni po zakończeniu zajęć i treningu
 5. kulturalnego zachowania się na terenie obiektów sportowych (dotyczy również holu pływalni, szatni, natrysków, ubikacji.)
 6. kulturalnego zachowania się wobec wszystkich pracowników pływalni
 7. wykonywania poleceń wydawanych przez instruktora i trenera
 8. rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w zajęciach i treningach
 9. brania udziału we wszystkich zawodach, do których został wytypowany przez trenera
 10. kulturalnego zachowania się na zawodach i zgrupowaniach
 11. dbania o sprzęt sportowy, który jest własnością Klubu, jak i sprzęt przekazany zawodnikowi na własność
 12. przychodzenia na zajęcia i trening w czystym i schludnym ubiorze
 13. posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju: czepka, okularków, klapków, ręcznika a na zawodach jeszcze koszulki i dresu klubowego
 14. pomagania innym zawodnikom Klubu
 15. osiągania dobrych wyników w nauce oraz dobrej opinii w szkole
 16. informowania o problemach zdrowotnych
 17. poinformowania o każdorazowym opuszczeniu niecki pływalni
 18. godnego reprezentowania Klubu na zewnątrz

 

Trenerzy i instruktorzy:

 

a/trener koordynator decyduje o przydziale trenerów do grup treningowych i koordynuje ich pracę opartą o szkolenie sportowe

b/trener prowadzący zajęcia opracowuje program szkolenia, formę prowadzenia zajęć o raz metody   treningowe przy uprzedniej kontroli i akceptacji trenera koordynatora

c/trener wraz z trenerem koordynatorem decydują przy naborze do grup treningowych

d/trener koordynator opracowuje  plan startów zawodników klubu

e/trener zgłasza zawodników do zawodów pływackich

f/trener informuje Zarząd Klubu o postępach zawodników i o rezygnacji zawodnika z dalszej kariery sportowej

g/trenerzy grup, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zawodów bądź zgrupowania zobowiązani są do przekazania Zarządowi lub osobie wyznaczonej preliminarza kosztów uczestnictwa w w/w imprezach

i/ trenerzy grup zobowiązani są do rozliczenia imprezy w terminie 7 dni po jej zakończeniu

 

 Zawodnik ma prawo:

 

(a) uczestniczyć w treningach i korzystać ze sprzętu klubowego

(b) korzystać z przysługującego mu dofinansowania, zgodnie z „Systemem udziału w kosztach szkolenia” bądź z przyznanych nagród tylko w przypadku, gdy ma

opłacone składki klubowe oraz frekwencja na treningach nie jest niższa niż 80% w danym miesiącu

(c) uczestniczenia w zawodach i zgrupowaniach pod warunkiem, że nie zalega on z opłatą składek oraz frekwencja na treningach nie jest niższa niż 90%

(d) uzyskać pełną informację dotyczącą swoich umiejętności sportowych

(e) poszanowania pełnej godności osobistej

 

Klub prowadzi ewidencję zawodników poprzez kompletowanie oraz bieżące uzupełnianie deklaracji oraz Kart Zawodniczych.

Klub  UKS JUNIOR KLUCZBORK jest wyłącznym właścicielem logo Klubu. 

 

Sponsoring

 

(a) Zabrania się używania znaków sponsorskich na ubiorach i sprzęcie klubowym bez uzgodnienia z Zarządem klubu

(b) Członkowie Klubu zobowiązani są do zgłoszenia Zarządowi Klubu wszelkich negocjacji dotyczących sponsoringu

(c) Zawodnik ma obowiązek informowania Zarząd Klubu o pozyskaniu sponsora indywidualnego. Przed podpisaniem umowy zawodnik jest zobowiązany do

ustalenia z Zarządem Klubu formy wizualizacji sponsora oraz zatwierdzenia przez Zarząd umowy sponsorskiej pod rygorem kary finansowej. 

 

 1. SYSTEM UDZIAŁU ZAWODNIKÓW I KLUBU W KOSZTACH

SZKOLENIA

Podział zawodników ze względu na uzyskane wyniki w Letnich Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach wiekowych;

A – starsza grupa treningowa 16-14 lat

B –  młodsza grupa treningowa 13-12 lat

C – najmłodsza  grupa treningowa 11-10 lat

 

      1.  Udział w Mistrzostwach Polski i Grand Prix Polski

kategoria wiekowa

 Koszt Udział w Mistrzostwach
Zwrot kosztów
Zawody Medaliści Finał A Finał B

A

100% 100% 50% 25%

 

 1. Obozy treningowe

 

Klub (%)  Zawodnik (%) Uwagi    
A/B 100% Dofinansowanie obozu w miarę posiadanych/pozyskanych przez klub środków
C 100% Dofinansowanie obozu w miarę posiadanych/pozyskanych przez klub środków

 

Uwagi dodatkowe:

(a) System obowiązuje od dnia 03-10-2017

(b) Warunkiem uczestnictwa w Systemie są opłacone na bieżąco składki członkowskiej Stowarzyszenia UKS JUNIOR KLUCZBORK

(c) Wpłaty członkowskie będą pobierane z góry do 15 każdego miesiąca

 (d) System obowiązuje w miarę posiadanych przez klub środków finansowych i może ulec zawieszeniu na podstawie uchwały zarządu

(e) W przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich /dwa miesiące/ zawodnik zostaje zawieszony na liście członków

 

 

III. NAGRODY ZA MEDALE NA MISTRZOSTWACH POLSKI

 Medaliści MP

Złoto 150

Srebro 100

Brąz 50

 (b) Trenerzy będą wynagradzani za osiągnięcia sportowe swoich grup zawodniczych na wniosek Trenera Koordynatora po rozpatrzeniu przez Zarząd na podstawie odpowiednich uchwał

 

 KARY

 1. Kary mogą być stosowane w każdym przypadku niesubordynacji oraz niewłaściwego zachowania niezgodnego ze Statutem i niniejszym Regulaminem.
 2. Rodzaje kar:
 1. a) dla zawodników:

upomnienie przez trenera

nagana pisemna udzielona przez Zarząd

wykluczenie z treningu

wykluczenie z udziału w zawodach

wykluczenie z korzystania z „Systemu udziału zawodników i Klubu w kosztach szkolenia”

skreślenie z listy zawodników

 1. b) dla trenerów

upomnienie przez zarząd

nagana pisemna udzielona przez Zarząd

zawieszenie w obowiązkach

rozwiązanie umowy

 

 1. Zawodnik ukarany karą wykluczenia z zawodów lub zgrupowania z uwagi na niesubordynację (w szczególności: naruszenie zakazu spożywania alkoholu lub innych używek, Zniszczenie mienia, zagrożenie życia) zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Klub kosztów swojego udziału w imprezie (koszty pobytu, startu i podróży).

 

 ZASADY UCZESTNICTWA ZAWODNIKÓW W SMS-ACH

 1. Zawodnicy będący w Sms-ach obowiązuje taki sam system opłacania w zawodach centralnych i ogólnopolskich (Regulamin grupy treningowej)
 2. W wyjątkowych sytuacjach klub będzie rozpatrywał dodatkowe dofinansowanie zawodników.

 

ZASADY ZMIANY BARW KLUBOWYCH

 1. Wszyscy zawodnicy Klubu podlegają przepisom Uchwały Zarządu PZP z dnia czerwca 1996r. oraz art. 26 §3 Ustawy o Kulturze Fizycznej z dnia 18 stycznia 1996r. ( Dz.U. Nr 25 z1996r).
 2. Zarząd może wyrazić zgodę na zmianę barw klubowych po uiszczeniu przez zawodnika lub pozyskujący go klub zwrotu kosztów szkolenia poniesionych przez Uks Junior Kluczbork lub kwoty ustalonej przez zainteresowanych chyba, że w drodze negocjacji zostanie on zwolniony z tego obowiązku .Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
 3. W przypadku niezgodnej z niniejszymi przepisami zmiany barw klubowych, zawodnik pozbawiony jest prawa udziału w zawodach i innych imprezach na szczeblu centralnym przez okres 1 roku.

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelka korespondencja dotycząca imprez, zawodników z i do PZP, OOZP oraz innych organizacji i związków winna być adresowana do Zarządu Klubu UKS Junior Kluczbork.
 2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania uchwały