Regulamin grupy treningowej


Regulamin grupy treningowej

UKS Junior Kluczbork

 

1. Grupa treningowa jest to grupa dzieci-członków klubu , która po selekcji wstępnej zdecydowała się za zgodą rodziców przygotowywać się do rywalizacji sportowej pod kierunkiem
trenera klubowego
Do zadań zawodnika grupy treningowej należy:
 systematycznie uczestniczy w zajęciach treningowych zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanych przez trenera prowadzącego
 aktywne podnoszenie swoich umiejętności pływackich
 posiadania aktualnych badań lekarskich
 posiada licencje zawodnicze od 11 roku życia
 godne reprezentowanie klubu w imprezach sportowych i nienaganne zachowania się na zawodach sportowych
 systematyczne uczestniczenie w sprawdzianach klubowych opracowanych przez trenera klubowego
 poszanowanie mienia klubowego
 wypełnianie poleceń kadry trenerskiej i kierowniczej klubu
 nienaganne zachowanie się wobec kolegów i koleżanek klubowych oraz do kadry trenerskiej i kierowniczej oraz obsługi technicznej na Krytej Pływalni w Kluczborku oraz przestrzeganie regulaminu krytej pływalni w Kluczborku

 

2. Utrata praw członka klubu zawodnika grupy treningowej:
W przypadku niestosowania się do mniejszego Regulaminu Władze Klubu mają prawo do czasowego zawieszenia lub skreślenia z listy członków klubu.

 

 

Zasady uczestnictwa w zawodach

1. Grupa treningowa bierze udział w zawodach zgodnie z kalendarzem klubowym opracowanym na podstawie Kalendarza PZP, OOZP w Opolu zaakceptowanym
przez Zarząd Klubu

2. Zawodników do zawodów pływackich zgłasza tylko trener prowadzący dana grupę treningową. Zgłoszenie powinno być wysłane w terminie podanym przez organizatora zawodów, lista zgłoszeniowa powinna też być wywieszona na tablicy informatycznej klubu i potwierdzona przez rodzica dziecka o udziale dziecka w zawodach

 

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH PŁYWACKICH NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM

1. Każdy zgłoszony zawodnik musi posiadać licencję zawodniczą oraz ważne badania lekarskie

2. Systematycznie uczestniczy w zajęciach treningowych / 95 % frekwencji / w każdym okresie treningowym, ostanie trzy tygodnie przed startem 100%

3. Zaliczenie sprawdzianów klubowych lub startów kontrolnych

4. Ostateczną decyzje o starcie zawodnika podejmuje trener klubowy

 

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH PŁYWACKICH NA SZCZEBLU CENTRALNYM

1.Każdy zgłoszony zawodnik musi posiadać licencję zawodniczą, ważne badania lekarskie

2.Systematycznie uczestniczy w zajęciach treningowych /np.95 % frekwencji/ w każdym okresie treningowym, ostanie cztery tygodnie przed startem 100%

3.Posiada ważną klasę sportową w swoim roczniku

4.Zaliczenie sprawdzianów klubowych lub startów kontrolnych.

5.Ostateczną decyzje o starcie zawodnika podejmuje trener klubowy

 

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH PŁYWACKICH OGÓLNOPOLSKICH

1.Każdy zgłoszony zawodnik musi posiadać licencję zawodniczą, ważne badania lekarskie

2.Systematycznie uczestniczy w zajęciach treningowych /np.95 % frekwencji/ w każdym okresie treningowym, ostanie cztery tygodnie przed startem 100%

3.Posiada ważną klasę sportową w swoim roczniku

4.Zaliczenie sprawdzianów klubowych lub startów kontrolnych

5.Ostateczną decyzje o starcie zawodnika podejmuje trener klubowy

 

ZAWODY PŁYWACKIE KTÓRE KLUB POKRYWA W 100%
 OPOLSKA LIGA MIAST
 SPRAWDZIAN WSZECHSTRONNOŚCI PŁYWACKIEJ
 KORESPODENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKI DZIECI 10-11 LAT
 MISTRZOSTWA POLSKI W SWOIM ROCZNIKU – FINAŁ  A i B
 ZIMOWE MISTRZOSTWA OOZP
 ZAWODY PŁYWACKIE DLA DZIECI 8-9 LAT – DWA RAZY W ROKU
/o celowości udziału w tych zawodach decyduje trener prowadzący grupę/

 

Zawody pływackie które nie są objęte finansowaniem klubowym, start w tych zawodach pokrywa rodzic w 100%/startowe, przejazd, wyżywienie/. Na każdych zawodach w których uczestniczy UKS JUNIOR KLUCZBORK musi być trener klubowy lub wojewódzki, w wyjątkowych sytuacjach rodzic po akceptacji Prezesa Klubu

 

Zadania rodziców, dzieci grupy treningowej:
 aktywne wspieranie trenerów przy realizacji zadań treningowych,
 informowanie o wszelkich dolegliwościach, chorobach dziecka,
 śledzenie wyników sportowych swoich dzieci i aktywizowanie do pracy treningowej,
 systematyczne wpłacanie składek członkowskich klubu za każdy miesiąc zgodnie z regulaminem ogólnym.
 pomoc w poszukiwaniu sponsorów na zakup sprzętu sportowego.