Regulamin grupy treningowej


Regulamin grupy treningowej

UKS Junior Kluczbork

 

Grupa treningowa jest to grupa dzieci-członków klubu , która po selekcji wstępnej zdecydowała się za zgodą rodziców przygotowywać się do rywalizacji sportowej pod kierunkiem trenera klubowego.

Do zadań zawodnika grupy treningowej należy:

– systematycznie uczestniczy w zajęciach treningowych zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanych przez trenera prowadzącego
– posiadania aktualnych badań lekarskich – posiada licencje zawodnika od 11 roku życia

– aktywne podnoszenie swoich umiejętności pływackich 
– godnie reprezentuje klub w imprezach sportowych wojewódzkich i centralnych

– nienagannie zachowuje się na zawodach sportowych
– systematycznie uczestniczy w sprawdzianach klubowych opracowanych przez trenera klubowego

-nienagannie zachowuje się wobec kolegów i koleżanek klubowych oraz do kadry trenerskiej i kierowniczej oraz obsługi technicznej na Krytej Pływalni w Kluczborku

-zna i przestrzega regulamin krytej pływalni w Kluczborku.
-wypełnianie poleceń kadry trenerskiej i kierowniczej klubu

– nie używanie żadnych używek.

 

Utrata praw zawodnika grupy treningowej:

-Rażące naruszanie wyżej wymienionych zadań zawodnika.

-Brak posiadania klasy sportowej w swoim roczniku.

Zasady uczestnictwa w zawodach

  1. Grupa treningowa bierze udział w zawodach zgodnie z kalendarzem klubowym opracowanym na podstawie Kalendarza PZP, OOZP w Opolu zaakceptowanym
    przez Zarząd Klubu
  2. Zawodników do zawodów pływackich zgłasza tylko trener prowadzący dana grupę treningową. Zgłoszenie powinno być wysłane w terminie podanym przez organizatora zawodów, lista zgłoszeniowa powinna też być wywieszona na tablicy informatycznej klubu i potwierdzona przez rodzica dziecka o udziale dziecka w zawodach, do siedmiu dni przed planowanym startem.

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH PŁYWACKICH NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM

  1. Każdy zgłoszony zawodnik musi posiadać licencję zawodniczą oraz ważne badania lekarskie.
  2. Systematycznie uczestniczy w zajęciach treningowych / 80 % frekwencji w miesiącu/ w każdym okresie treningowym, ostanie trzy tygodnie przed startem 80%
  3. Obowiązkowe zaliczenie sprawdzianów klubowych lub startów kontrolnych.
  4. Ostateczną decyzje o starcie zawodnika podejmuje trener klubowy, oraz prezes klubu.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH PŁYWACKICH NA SZCZEBLU CENTRALNYM

1.Każdy zgłoszony zawodnik musi posiadać licencję zawodniczą, ważne badania lekarskie

2.Systematycznie uczestniczy w zajęciach treningowych /np.80 % frekwencji/ w każdym okresie treningowym, ostanie cztery tygodnie przed startem 90%

3.Posiada przynajmniej jedną ważną klasę sportową w swoim roczniku lub wyższą.

4.Obowiązkowe zaliczenie sprawdzianów klubowych lub startów kontrolnych.

5.W razie braku klasy sportowej brak możliwości zwrotu kosztów.

6.Ostateczną decyzje o starcie zawodnika podejmuje trener klubowy.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH PŁYWACKICH OGÓLNOPOLSKICH

1.Każdy zgłoszony zawodnik musi posiadać licencję zawodniczą, ważne badania lekarskie.

2.Systematycznie uczestniczy w zajęciach treningowych /np.80 % frekwencji/ w każdym okresie treningowym, ostanie cztery tygodnie przed startem 90%

3.Obowiązkowe zaliczenie sprawdzianów klubowych lub startów kontrolnych.

  1. W razie braku klasy sportowej brak możliwości zwrotu kosztów.

5.Ostateczną decyzje o starcie zawodnika podejmuje trener klubowy.

 

 

WYBRANE ZAWODY PŁYWACKIE KTÓRE KLUB POKRYWA W 100%

OPOLSKA LIGA MIAST
 SPRAWDZIAN WSZECHSTRONNOŚCI PŁYWACKIEJ
 KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKI DZIECI 10-11 LAT
 WYBRANE ZAWODY PŁYWACKIE DLA DZIECI  GRUP MŁODSZYCH

– DWA RAZY W ROKU
/o celowości udziału w tych zawodach decyduje trener prowadzący grupę/

 

Zawody pływackie które nie są objęte finansowaniem klubowym, start w tych zawodach pokrywa rodzic w 100%/startowe, przejazd, wyżywienie/. Na każdych zawodach w których uczestniczy UKS JUNIOR KLUCZBORK musi być trener klubowy lub wojewódzki, w wyjątkowych sytuacjach rodzic po akceptacji Prezesa Klubu.

 

Zadania rodziców, dzieci grupy treningowej:
 – aktywne wspieranie trenerów przy realizacji zadań treningowych
 – informowanie o wszelkich dolegliwościach, chorobach dziecka
 – śledzenie wyników sportowych swoich dzieci i aktywizowanie do pracy treningowej
 – systematyczne wpłacanie składek członkowskich klubu za każdy miesiąc zgodnie z regulaminem ogólnym
–  pomoc w poszukiwaniu sponsorów na zakup sprzętu sportowego